Friesland Campina

MJOP en Inspectie -

GBM Advies heeft in 2018 voor het Distributiecentrum van Friesland Campina (DC Noord) een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Recent heeft GBM Advies, aan de hand van dit MJOP en op basis van de NEN 2767, de eerste inspectie mogen uitvoeren.  Totaal geïnspecteerde Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) bedraagt circa 31.000m2.

Hoge School van Amsterdam

Europese aanbesteding beheer en onderhoud E&W installaties -

GBM Advies ondersteund het inkoopteam binnen de Hogeschool van Amsterdam bij de Europese aanbesteding van het beheer en onderhoud E&W installaties. Na de aanbesteding heeft GBM Advies de rol van implementatie manager vervuld om het nieuwe contract te implementeren.

Zadkine

Europese aanbesteding beheer en onderhoud E&W installaties -

GBM Advies begeleid de Europese aanbesteding beheer en onderhoud E&W installaties om te komen tot een onderhoudscontract. GBM Advies is verantwoordelijk voor gehele inkoop proces, inclusief benodigde documenten. Naast de aanbesteding verzorgd GBM Advies ook de gehele implementatie van het nieuwe contract.

Spaarne Gasthuis

MJOP optimalisatie in O-Prognose -

GBM Advies heeft het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor de locaties Haarlem Noord en Zuiderpoort opgesteld. GBM Advies heeft op basis van de NEN2767 de gebouwen en installaties geïnspecteerd en dit in O-Prognose verwerkt. Totaal geïnspecteerde BVO bedraagt circa 55.000m2Parallel aan dit traject liep binnen Spaarne Gasthuis de implementatie van O-Prognose. GBM Advies ondersteund hierbij het Spaarne Gasthuis om dit zo optimaal als mogelijk te laten verlopen.

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Contractoptimalisatie -

Het Albert Schweitzer ziekenhuis beschikt op dit moment over vele onderhoudscontracten, variërend van grote tot kleine contracten. GBM Advies heeft de opdracht voor het uitvoeren van een contractanalyse en tevens de opdracht voor het optimaliseren van het contractmanagement.  

Contractmanagement door GBM Advies: 

Dat het managen van contracten zinnig is, heeft de praktijk inmiddels bewezen Professioneel contractmanagement kan tussen de 5% en 10% van de contractwaarde aan besparingen opleveren. Daarnaast levert het een aantal andere voordelen op. Deze zijn minder makkelijk meetbaar, maar wel net zo belangrijk! 

  • Grip op de contracten, zelf de regie hebben over de resultaten van contractuele afspraken.
  • Begrijpen en kunnen beheersen van de risico’s
  • Betere klant-leveranciersrelatie, omdat er ofwel minder issues ontstaan, of omdat issues vroegtijdig boven tafel komen
  • Minder discussies/verschil van mening
  • Meerwaarde door een betere dienstverlening of product
  • En, last butnotleast, contractdoelstellingen worden daadwerkelijk bereikt 

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Project proces optimalisatie -

Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil zich nog beter professionaliseren ten aanzien van de uitvoering van de projecten. Dit betreft alle project fasen van start uitvraag t/m oplevering en nazorg. GBM Advies begeleid dit proces. De output zijn geoptimaliseerde processchema’s waarin de rollen, verantwoordelijkheden en bijbehorende documenten. 

SRON Netherlands Institute for Space Research

De nieuwbouw van SRON in Leiden is in volle gang, het hoogste punt is recentelijk bereikt. GBM Advies mag met oog voor de beheerfase een mooie rol vervullen bij de realisatie van dit prachtige project.

Zoals bij veel traditionele bouwprocessen het geval is, staat de relatie tussen het ontwerp/ uitvoering en de exploitatiefase onvoldoende op de agenda, net als een oplevering afgestemd op de exploitatiefase en het ingebruiknameproces. De opdrachtgever SRON heeft dit onderkent en voor de beoogde nieuwbouw  GBM Advies aangetrokken om de exploitatiefase vanaf het Programma van Eisen te borgen. Zodoende heeft GBM Advies binnen elke projectfase het uiteindelijke doel van de bouw bewaakt, namelijk de functionaliteit van het gebouw in relatie tot de exploitatie.  Op dit moment bevindt de nieuwbouw zich in de uitvoeringsfase, waarbij GBM Advies samen met hoofd facilitair en bouwpartners (Medicom6-Kuijpers Centrale Projecten) verantwoordelijk is voor het borgen en bewaken van de gemaakte afspraken t.a.v. de exploitatiefase. Denk hierbij aan onderhoudbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid/ betrouwbaarheid en de taakstellende exploitatiebudgetten. Voorbeelden hiervan zijn integratie van het BIM-model in de exploitatiefase, risicoanalyses, assetmanagement, mutatiebeheer, archiefbeheer van belangrijke (bouw)documenten en de koppeling tussen de verschillende systemen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast is GBM Advies verantwoordelijk voor de definitieve onderhoudsovereenkomst, welke integraal wordt opgesteld met de bouwpartners voor een periode van 10 jaar.

Succesfactoren:

  • Toepassing BIM voor de exploitatiefase, waarbij het BIM wordt gekoppeld aan o.a. het Facility Management Informatie Systeem (FMIS).
  • Exploitatie processen geoptimaliseerd tijdens de bouw (keuze materialisatie, bereikbaarheid, redundantie, monitoring).
  • Bouwkeuzen worden gemaakt met “the end in mind”  ( dus geen goedkoop alternatief wat in de exploitatiefase voor problemen zal zorgen. Besluitvorming gebaseerd op LCC gedachte en niet op investeringsbudget.

Recent is een film geproduceerd met betrekking tot het hoogste punt: